Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Cyprianka Obszar Chroniony


Autor Wiadomość
Napisane: 26. 05. 2011 [14:42]
SPKarnkowo
zarejestrowany: 09.05.2011
Posty: 5
1.Nazwa obszaru chronionego: Cyprianka
2.Kod obszaru Natura 2000: PLHO40013
3.Powierzchnia: (podana w ha) 109,3 ha
4.Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: (Dyrektywa Siedliskowa lub Ptasia): Specjalny obszar ochrony siedlisk ( Dyrektywa Siedliskowa)
5.Położenie: (województwo, gmina): Obszar znajduje się na północny-zachód od wsi Cyprianka, ok. 11 km na północ od Włocławka.
6.Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze:
7.Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a/walory krajobrazowe: Teren leży na wysokości średnio 88m.n.p.m. Obejmuje zespół wyrobisk na torfowisku niskim i naturalnych dystroficznych (skąpożyznych) zbiorników wodnych.
b/zbiorowiska roślinne: trzcina pospolita, pałka szerokolistna, skrzyp błotny. Zbiornik otaczają krzewiaste zbiorowiska wierzbowe przechodzące w bagienny bór sosnowy. Lasy iglaste zajmują 39% powierzchni obszaru, liściaste 28%, mieszane 5%, a siedliska rolnicze 28%.
c/cenne gatunki zwierząt: (charakterystyka 4 gatunków): Występuje tu cenny gatunek ryby – strzebla błotna (jest to najprawdopodobniej największe znane stanowisko tego gatunku w Polsce), a także bóbr europejski.

d/najważniejsze bazy turystyczne:

8.Informacje dodatkowe o obszarze: Zagrożenie stanowi osuszanie terenu oraz procesy prowadzące do zarastania zbiorników. Groźne jest też nadmierne wykorzystanie turystyczne: wędkarstwo, grzybobranie.

9.Źródła informacji o obszarze:
a/ strona internetowa Ministerstwa Środowiska