Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Warmińskie Buczyny


Autor Wiadomość
Napisane: 29. 09. 2011 [18:32]
SPJonkowo
zarejestrowany: 05.09.2011
Posty: 2
Warmińskie Buczyny
Kod obszaru:

PLH280033
Powierzchnia:

1525,9 ha
Opis :
Obszar w większości zajmują lasy, z czego lasy liściaste to 54% powierzchni obszaru, lasy liściaste 15%, a lasy iglaste 4%, pozostałą część obszaru zajmują wody śródlądowe (16%), siedliska łąkowe i zaroślowe (5%) i siedliska leśne (1%). Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność roślinności i obecność naturalnych zbiorników wodnych nadają temu obszarowi specyficzne i wysokie walory krajobrazowe. Głównym walorem przyrodniczym tego terenu są dobrze zachowane starodrzewia lasów bukowych . Obecność na tym terenie dużej ilości głazów narzutowych wykorzystuje wiele epifitycznych gatunków mchów i porostów. Starodrzewia lasów liściastych stanowią ostoję 8 gatunków nietoperzy, tym 2 gatunków (mroczek pozłocisty, borowiaczek) znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. W dolinach wolno płynących cieków dominują bagienne lasy olszowe tworzące niżowe łęgi jesionowo-olszowe oraz olsy. W obszarze ostoi znajduje się "dziki" fragment doliny rzeki Łyny o długości około 4 km. Rzeka na tym odcinku posiada naturalne, meandrujące koryto, a dno doliny porastają typowo wykształcone szuwary wysokie i turzycowiska. W tym naturalnym fragmencie rzeki występuje silna populacja bobra oraz żeruje wydra.