Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Torfowisko Mieleńskie - Obszar Chroniony


Autor Wiadomość
Napisane: 26. 05. 2011 [14:45]
SPKarnkowo
zarejestrowany: 09.05.2011
Posty: 5
1.Nazwa obszaru chronionego: Torfowisko Mieleńskie .
2.Kod obszaru Natura 2000: PLH040018
3.Powierzchnia: (podana w ha) 146,1ha.
4.Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar chroniony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa )
5.Położenie: obszar leży nad rzeką Mień i nad jeziorem Mielno w województwie kujawsko pomorskim.
6.Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze: Rezerwat przyrody.
7.Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a/walory krajobrazowe: obszar położony na wysokości od 114-122m.n.p.m. Obejmuje torfowisko przejściowe chronione jako rezerwat przyrody. ¾ terenu zajmują łąki i pastwiska, a ¼ tereny rolnicze.
b/zbiorowiska roślinne: występują cenne siedliska: torfowiska przejściowe i trzęsawiska górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Występują tu rzadkie rośliny takie jak: turzyca strunowa, drabinowiec mroczny, tujowiec bagnowy, parzęchlin trójrzędowy, mszaru nastroszony, gwiazdnica grubolistna, błyszcze włoskowate, brzoza niska.
c/cenne gatunki zwierząt: (charakterystyka 4 gatunków)


d/najważniejsze bazy turystyczne: Skępe to miejscowość malowniczo położona wśród lasów i kompleksu jezior. Są tu dogodne warunki do uprawiania turystyki. Obiekty godne obejrzenie to: klasztor Ojców Bernardynów w Skępem, grodziska, ślady dawnego budownictwa np.: drewniany młyn z końca XIX w. w miejscowości Żuchowo. Turyści mogą korzystać z noclegów w przydrożnych zajazdach, w Sanktuarium w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodku wypoczynkowym Jawor.