Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Sandr Wdy


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 04. 2011 [22:02]
SPnr3wLipnie
zarejestrowany: 12.04.2011
Posty: 5
Powierzchnia 6320,7 ha. Rezerwaty, Parki Krajobrazowe. Walory krajobraze to estetyka bogactwa drzew m.in. sosny. Cenne ekosystemy wodne i bagienne. Bardzo cenne kresowe stanowiska grądów środkowopolskich. Tereny rolnicze zajmują ok. 15%, oprócz nich występują również nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienicznikó i ciepłolubne śródlądowe murawy piaskowe. Zbiorowiska roślinne stanowią zmienno-wilgotne łąki trzęśliwcowe, niżowe i górskie. Świerze łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska i inne rożnego rodzaju torfowiska, łęgi wierzbowe, topolowe, jesionowe, olsy źródliskowe. Gatunki zwierząt to bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg strumieniowy, różanka, piskorz, koza, głowacz białopłetwy i z owadów czerwończyk nieparek. Obszar położony na równinie sandrowej, w którą głęboko wcina się Wda i jej odpływy. Wda to rzeka o długości 204,3 km.