Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

wzgórza dylewskie


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 09. 2011 [09:03]
GPratnica
zarejestrowany: 13.09.2011
Posty: 8
Otoja Dylewskie Wzgórza
Powierzchnia : 3438.3 ha
Kod obszaru : PLH28_17
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar położony w centralnej części Wzgórz Dylewskich, z najwyższym wzniesieniem Mazur - Dylewską Góra (312 m. npm) obejmuje teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie polodowcowej. Różnice wysokości względnej sięgają do 100m. Wzgórza moreny czołowej pocięte są głębokimi jarami i wąwozami.
Do dobrze zachowanych lasów liściastych ostoi zaliczane są: buczyny pomorskie (kresowe stanowisko buczyn na wschodnim skraju zasięgu buka), grądy (w tym niskie grądy kokoryczowe w unikatowym wariancie z bodziszkiem żałobnym w uroczyskach Durąg i Szydlak) oraz dąbrowy. Unikatem jest także występowanie borealnych łęgów z olszą szarą (zwłaszcza w uroczyskach: Domkowo II, Szyldak i Samin, Zajączki w kompleksie Wzgórz Dylewskich). Niewielkie, lecz cenne są ekosystemy torfowisk i jeziorek (m. in. torfowisko z wierzbą borówkolistną w rez. jezioro Francuskie). Osobliwością fauny jest introdukowany tu muflon.

Siedliska
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
dąbrowy acidofilne,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt
kumak nizinny [płaz ]
traszka grzebieniasta [płaz ]