Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

OSTOJA BARCIŃSKO-GˇSAWSKA


Autor Wiadomo¶ć
Napisane: 19. 09. 2011 [17:10]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
pisywanym przez nasz± grupę obszarem chronionym jest Ostoja Barcińsko - G±swaska. Znajduje sie ona na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w gminach: Barcin, Żnin, G±sawa i D±browa.
Kod obszaru, który wchodzi w program NATURA 2000, to PLH040028.
Powierzchnia tej pięknej i bogatej w walory turystyczne Ostoji wynosi 3 456,4 ha.
Na posterze, który wykonali¶my wspólnymi siłami cał± grup±, znalazły się informacje podane wyżej oraz forma ochrony w ramach sieci NATURA 2000, któr± jest DYREKTYWA SIEDLISKOWA, specjalny obszar ochrony siedlisk.
W przedstawionym przez nas terenie występuje bardzo dużo form ochrony przyrody. S± to: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich oraz ¬ródła G±sawki.
Na terenie ostoi Barcińsko-G±sawskiej wyróżnionych jest wiele walorów krajobrazowych m.in. stanowiska starodubu ł±kowego na ł±kach w rejonie jeziora Wolickiego oraz lasy li¶ciaste w okolicach le¶niczówki Chomi±ża Księża.
Na posterze zamie¶ciły¶my również informacje o zbiorowiskach ro¶linnych, takich jak: torfowiska nakredowe; łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; murawy kserotermiczne.
Obaszar o tak ciekawych walorach wyróżnia się również cennymi gatunkami zwierz±t. S± to: bóbr europejski, kumak nizinny, wydra, żaba moczarowa.