Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

lasy iławskie


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 09. 2011 [09:07]
GPratnica
zarejestrowany: 13.09.2011
Posty: 8
Lasy Iławskie
Powierzchnia : 25218.5 ha
Kod obszaru : PLB280005
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar Lasy Iławskie to duży kompleks leśny z dominującymi drzewostanami bukowymi i sosnowymi (60% powierzchni zajmują drzewostany ponad 40-letnie), obejmujący także tereny bagienne rozproszone po całym obszarze. W bezodpływowych zagłębieniach terenu, o wysokim poziomie wód gruntowych, rosną bory bagienne i lasy olszowe. Obok leśnych, wodnych, bagiennych i torfowiskowych zbiorowisk roślinnych oraz segetalnych. Rzeźba terenu została ukształtowana w czasie zlodowacenia bałtyckiego (morena czołowa, rynny polodowcowe i sandry). Występuje tu 31 jezior, o zróżnicowanej wielkości (od 0,5 do 163 ha), reprezentujących wszystkie typy troficzne. Niektóre z nich mają urozmaiconą linię brzegową i liczne wysepki, jak np. Jez. Jeziorak, najdłuższe jezioro w Polsce. Obszar Lasów Iławskich jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) min. rybołów, bielik, orlik krzykliwy. podgorzałka. Obszar ten ważny jest dla ochrony dobrze zachowanych siedlisk buczyny (pomorskiej i kwaśnej), zboczowych lasów klonowo-lipowych oraz grądu subatlantyckiego. Liczne są także płaty łęgów jesionowo-olszowych. Obszar ważny dla ochrony bobra i wydry. Warto też podkreślić bogatą florę roślin naczyniowych (790 taksonów) z licznymi gatunkami rzadkimi i ginącymi w skali Polski oraz gatunkami prawnie chronionymi (32).
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek [ptak ]
bąk [ptak ]
bielik [ptak ]
błotniak stawowy [ptak ]
bocian biały [ptak ]
bocian czarny [ptak ]
bóbr europejski [ssak]
czerwończyk nieparek [bezkręgowiec ]
derkacz [ptak ]
dzięcioł czarny [ptak ]
dzięcioł średni [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy [ptak ]
gąsiorek [ptak ]
jarzębatka [ptak ]
kania czarna [ptak ]
kania ruda [ptak ]
kozioróg dębosz [bezkręgowiec ]
kropiatka [ptak ]
kumak nizinny [płaz ]
lelek [ptak ]
lerka [ptak ]
mopek [ssak]
muchołówka białoszyja [ptak ]
muchołówka mała [ptak ]
nocek łydkowłosy [ssak]
orlik krzykliwy [ptak ]
podgorzałka [ptak ]
podróżniczek [ptak ]
rybitwa czarna [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna) [ptak ]
rybołów [ptak ]
traszka grzebieniasta [płaz ]
trzmielojad [ptak ]
wydra [ssak]
zalotka większa [bezkręgowiec ]
zielonka [ptak ]
zimorodek [ptak ]
żuraw [ptak ]