Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Jonkowo - Warkały


Autor Wiadomość
Napisane: 29. 09. 2011 [18:25]
SPJonkowo
zarejestrowany: 05.09.2011
Posty: 2
Kod obszaru:
PLH280039

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Powierzchnia:
226,5 ha

Opis przyrodniczy:
Obszar obejmuje torfowisko położone na lokalnym wododziale, o różnej genezie i charakterze. Obszar jest bardzo cenny przyrodniczo (szczególnie ekosystemy nieleśne) mimo silnej antropopresji. Jest to miejsce występowania trzech siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Spośród ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej występuje tu m.in. żuraw, a ze zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej najważniejszy jest bóbr. Inne ważne gatunki zwierząt pojawiające się na tym obszarze to pięć gatunków chrząszczy biegaczy m.in. biegacz wręgaty, biegacz gładki czy biegacz granulowany. Spośród ważnych roślin występują tu: mchy: torfowiec brunatny, błotniszek wełnisty i błyszcze włoskowate (wszystkie trzy gatunki z Krajowej Czerwonej Listy).