Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Grabinka


Autor Wiadomość
Napisane: 12. 08. 2011 [15:56]
ZSSkierniewice
zarejestrowany: 16.05.2011
Posty: 4
Kod obszaru:PLH100015
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Powierzchnia:2525,4 ha
Opis przyrodniczy:
Obszar zlokalizowany jest w centralnej Polsce, obejmuje on głównie dolinę rzeki Rawki, która stanowi prawy największy dopływ Bzury (ma ok. 97 km długości). Koryto rzeki nie jest uregulowane, charakteryzuje się licznymi meandrami oraz starorzeczami. Średnia szerokość koryta wynosi ok. 10 m, głębokość natomiast rzadko przekracza 1,5 m. Świat roślin i zwierząt jest określany mianem średnio-bogatego jednak ze względu na różnorodność siedlisk jest ważny z ekologicznego punktu widzenia. Występuje tu 18 gatunków ryb, oraz jeden gatunek minoga, a także liczne bezkręgowce. W latach 90 pojawiły się raki (co świadczy o poprawie stanu czystości wód). Świat roślin stanowi 540 gatunków roślin naczyniowych w tym 27 chronionych. Awifaunę stanowią m.in. błotniaki, muchołówki, jarząbki, zimorodki, bociany biały i czarny. Ciekawostką jest występowanie rysia. Wśród istniejących form ochrony przyrody wyróżnić możemy m.in.

• Bolimowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Rawka - rezerwat przyrody
• Kopanicha - rezerwat przyrody
• Ruda-Chlebacz - rezerwat przyrody