Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Dybowska Dolina Wisły


Autor Wiadomość
Napisane: 28. 09. 2011 [16:19]
GObrowo
zarejestrowany: 22.09.2011
Posty: 6
Kod obszaru: PLH040011 a jego powierzchnia: 1392 ha
Teren położony jest pomiędzy Dybowem a Przyłubiem i obejmuje jedenasto kilometrowy odcinek rzeki Wisły wraz z terenami zalewowymi. Teren ten związany jest z zasięgiem ostatniego zlodowacenia. Podstawowym współczesnym procesem geomorfologicznym jest akumulacja fluwialno-powodziowa. Przy średnim i niskim stanie wód teren zajmuje koryto rzeki z wynurzają się okresowo piaszczysto-mulistymi ławicami, które porasta efemeryczna mozaika ziołorośli i traworośli z rosnącymi pojedynczo i pasowo krzewami i drzewami. Są tu też fragmenty borów mieszanych i sosnowych z płatami muraw piaskowych. Przeważają drzewostany sosnowe pochodzące z nasadzeń . Dla zbiorowisk roślinnych brzegów Wisły największe zagrożenie stanowią melioracje.