Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

doliny erozyjne wysoczyzny elbląskiej


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 09. 2011 [09:09]
GPratnica
zarejestrowany: 13.09.2011
Posty: 8
Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej
Powierzchnia : 2345.2 ha
Kod obszaru : PLH28_01
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar zajmuje północno - zachodnią część Wysoczyzny Elbląskiej wyraźnie odróżniającą się geomorfologicznie od otaczających ją obszarów. Na obszarze dominują lasy, 77% powierzchni stanowią lasy mieszane, a 19% lasy liściaste, pozostałą część terenu w równej części pokrywają siedliska łąkowe i siedliska rolnicze.
Północno-zachodnia krawędź Wysoczyzny Elbląskiej stromo opada ku Zalewowi Wiślanemu odcinając się od płaskich, w przewadze aluwialnych terenów nadzalewowych. Obszar ten uległ porozcinaniu na fragmenty różnej wielkości. U podnóża wzniesień można zaobserwować dość dużą liczbę drobniejszych form erozyjnych w postaci pagórków ostańcowych różnych kształtów.
Na stokach Wysoczyzny od strony Zalewu Wiślanego, na odcinku od Elbląga do Fromborka występują fragmenty martwego klifu. Jego zbocza odsunięte są od linii wody obecnego Zalewu Wiślanego i nie są już podmywane przez fale. Podcięcia stokowe zostały utworzone w wyniku abrazji fal dawnego morza litorynowego, istniejącego około 6 tysięcy lat temu. Specyficzna rzeźba terenu Wysoczyzny Elbląskiej jest powiązana z bogato rozwiniętą siecią wód powierzchniowych. Są to głównie potoki spływające promieniście w kierunku Zalewu Wiślanego i jeziora Drużno.
Rzeźbę urozmaicają głębokie doliny rzeczne Stradanki, Grabianki, Olszanki, Suchacza i Kamienica wraz z dopływami. Działalność erozyjna wód płynących spowodowała odsłonięcie w wielu miejscach głazów narzutowych. Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są zlokalizowane w części wierzchowinowej oczka wodne i mokradła. W dolinach erozyjnych wykształciły się najcenniejsze na Wysoczyźnie Elbląskiej siedliska przyrodnicze kwalifikujące obszar do objęcia siecią Natura 2000.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bielik [ptak ]
błotniak stawowy [ptak ]
bocian biały [ptak ]
czerwończyk nieparek [bezkręgowiec ]
derkacz [ptak ]
dzięcioł czarny [ptak ]
dzięcioł średni [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy [ptak ]
gąsiorek [ptak ]
jarząbek [ptak ]
jarzębatka [ptak ]
kania ruda [ptak ]
koza [ryba ]
kumak nizinny [płaz ]
lerka [ptak ]
minóg strumieniowy [ryba ]
mopek [ssak]
muchołówka białoszyja [ptak ]
muchołówka mała [ptak ]
orlik krzykliwy [ptak ]
sowa błotna [ptak ]
świergotek polny [ptak ]
traszka grzebieniasta [płaz ]
trzmielojad [ptak ]
wilk* [ssak]
wydra [ssak]
zimorodek [ptak ]
żuraw [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin
bezlist okrywkowy
szurpek porosty
klon polny
czartwa polna
kruszczyk szerokolistny
kopytnik pospolity
bluszcz pospolity
kalina koralowa .