Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Dolina Drwęcy - Obszar Chroniony


Autor Wiadomość
Napisane: 26. 05. 2011 [14:44]
SPKarnkowo
zarejestrowany: 09.05.2011
Posty: 5
1.Nazwa obszaru chronionego: Bagienna Dolina Drwęcy
2.Kod obszaru Natura 2000: PLBO40002
3.Powierzchnia: (podana w ha) 3366 ha
4.Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: (Dyrektywa Ptasia) Obszar specjalnej ochrony ptaków.
5.Położenie: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, Dolina Środkowej Drwęcy, województwo kujawsko pomorskie.
6.Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze:
a)Rzeka Drwęca - rezerwat przyrody,
b)Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy,
c)Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

7.Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a/walory krajobrazowe: Teren jest pocięty systemem rowów oraz licznymi starorzeczami. Koryto rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, tworząc rozległe rozlewiska.

b/zbiorowiska roślinne: Bagna i łąki stanowią 41% powierzchni obszaru. Oprócz łąk występują turzycowiska, niewielkie laski i zarośla wierzbowe

c/cenne gatunki zwierząt: (charakterystyka 4 gatunków): Występują tu : 43 gatunki ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: bąk, derkacz, jarzębata, podróżniczek, zimorodek, rybitwa czarna, kureczka zielonka, żuraw, kania ruda, bocian czarny, bocian biały, łabędź krzykliwy, orlik krzykliwy. Występują tu również 10 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: wydra, bóbr europejski, mopek, nocek duży.

d/najważniejsze bazy turystyczne: Brodnica, Brozie i Grężawy - miejscowości okalające Dolinę Drwęcy, oferują ośrodki agroturystyczne, wczasowe i hotele oraz bazę gastronomiczną. W Brodnicy znajdują się zabytkowe kamienice, pozostałości murów obronnych, kościół farny pod wezwaniem św. Katarzyny, oraz kościół filialny pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, Zamek Krzyżacki, Pałac Anny Wazówny z XVI wieku – obecnie mieści się w nim Muzeum Regionalne i Biblioteka Miejska.
8.Informacje dodatkowe o obszarze:
9.Źródła informacji o obszarze:
a/strona internetowa Ministerstwa Środowiska…