Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Dolina Drwęcy


Autor Wiadomość
Napisane: 24. 10. 2011 [21:00]
dodombki
zarejestrowany: 24.10.2011
Posty: 1
Dolina Drwęcy
Kod obszaru: PLH280001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Powierzchnia: 2369,6 ha
Obszar stanowi teren rezerwatu "Rzeka Drwęca"

Jest on ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 11 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
Rzeka Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych,
zaś rzeka Wel jest wymieniana jako jeden z głównych cieków dorzecza Drwęcy o walorach kwalifikujących ją jako podstawowe tarlisko anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych, będących w sferze zainteresowania Unii Europejskiej.
Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występuje tu 11 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym 7 gatunków ryb. Dodatkowym atutem obszaru jest jego kształt sprzyjający zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory. Jest to korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim.
Podczas pobytu na tym obszarze dzieci mogły zaobserwować starorzecze Drwęcy, zalewane muliste brzegi rzek oraz grądy i elementy lasów łęgowych
Załącznik

DSCN2839.JPG (Typ pliku: image/jpeg, Rozmiar: 116.14 kilobajty) — 1138 pobrania