Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

dolina drwęcy


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 09. 2011 [09:13]
GPratnica
zarejestrowany: 13.09.2011
Posty: 8
Dolina Drwęcy
Powierzchnia : 2369.6 ha
Kod obszaru : PLH280001
Forma ochrony w ramach specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Siedliska
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
zalewane muliste brzegi rzek,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
błotniak stawowy [ptak ]
bocian biały [ptak ]
bóbr europejski [ssak]
gąsiorek [ptak ]
orlik krzykliwy [ptak ]
wydra [ssak]
zimorodek [ptak ]
żuraw [ptak ]