Get Adobe Flash player

Województwo kujawsko-pomorskie leży w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone w 1999 z dawnych województw: bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Obszar województwa ma charakter nizinny, ale posiada bardzo urozmaiconą powierzchnię terenu, będącą efektem ostatniego zlodowacenia. Na rzeźbę terenu składają się wydmy, pola drumlinowe, ozy oraz liczne rynny polodowcowe wypełnione wodami jezior. Centralną część województwa przecina dolina rzeki Wisły. Na terenie województwa znajduje się jeden z większych kompleksów leśnych - Bory Tucholskie. Ze względu na cenne przyrodniczo obszary na terenie województwa utworzono 41 obszarów Natura 2000, w tym  7 obszarów PLB i 34 PLH. W województwie kujawsko-pomorskim tereny Natura 2000 mają głównie charakter korytarzy ekologicznych, ze względu na liniową strukturę w krajobrazie: Dolina Wisły, Dolina Drwęcy, Dolina Noteci i Dolina Osy. Główną cechą województwa jest więc obecność bogatych siedliskowo dolin rzecznych. Na północnej granicy województwa istnieje rozległy obszar powiązany z Borami Tucholskimi (PLH Bory Tucholskie i PLB Dolina Brdy i Stążki, PLB Dolina Wdy), od wschodu z Pojezierzem Brodnickim, na południowym zachodzie istnieje duży obszar Ostoi Nadgoplańskiej powiązany z jeziorem Gopło. Województwo obfituje w zimowiska nietoperzy ze względu na obecność licznych fortów i dawnych warowni.