Get Adobe Flash player
29 lutego 2012

Czynna ochrona bociana białego na obszarze Natura 2000 "Ostoja Warmińska"


22 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie, w czasie którego RDOŚ w Olsztynie przekazała jednostkom OSP z powiatów bartoszyckiego i braniewskiego sprzęt potrzebny do ratowania młodych bocianów oraz działań interwencyjnych, remontowych i naprawczych przy gniazdach bocianich. Sprzęt zakupiony został w ramach realizacji projektu LIFE+ „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska", finansowanego ze środków Komisji Europejskiej z Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Populacja bociana białego w OSO „Ostoja Warmińska” jest jedną z największych lokalnych populacji i liczy 950 -1000 par, a to stanowi ok. 2 % populacji krajowej. W wytypowanych wsiach planowane jest:
W ramach tegoż projektu podjęte zostaną działań ukierunkowane na zmniejszenie śmiertelności bociana białego w skutek utraty żerowisk i kolizji z z infrastrukturą sieci elektroenergetycznej
-przystosowaniu urządzeń elektroenergetycznych, m.in. remont bądź wymiana stacji transformatowych i odłączników, izolowanie linii niskiego napięcia na terenie całej Ostoi Warmińskiej,
- ustawienie 100 słupów z platformami pod gniazda bocianie na terenie całej ostoi,
- wybudowanie 6 zbiorników wodnych i 4 piętrzeń,
 -remont budynków gospodarczych na terenie gospodarstwa pokazowego Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
 -remont dachów uszkodzonych przez duże, ciężkie gniazda,
Strona internetowa projektu: www.ochronabociana.pl


< Foldery dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim do pobrania na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/obszary-natura-2000-w-wojewodztwie-wielkopolskim